1선,어크기.JPG 2선,어크기.JPG

3선,어크기2.JPG

       * 첨부서류 :-운영위원 후원약정서(3인)

                        -후원약정서(개인,기업)

       * 아래 후원약정서를 다운받아 이메일로 보내주시거나

          사진찍어서 문자로 보내주셔도 됩니다.

          parkjase138@daum.net/김세은 010-9017-1765

           

         [ 후원약정서.hwp ] 오른쪽 마우스클릭> 다른이름으로 저장>

          파일이름 뒤에 .hwp를 입력후 저장하시면 한글파일로 열립니다. 


       * 박자세 홈페이지 후원계좌로 입금, 혹은 자동이체 신청

          후원계좌 : 국민은행 867701-04-075552

          (예금주: 박문호의 자연과학세상)  


4선,어크기.JPG